Všeobecné obchodné podmienky
pre kúpnu zmluvu uzatváranú na diaľku
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre kúpnu zmluvu uzatváranú na diaľku vydáva:
Obchodné meno: Mgr. Katarína Žiaková

Miesto podnikania: 97 701 Bystrá 140

IČO: 50 533 169

Registrácia: živnostenský register Okresného úradu Brezno číslo živnostenského registra: 630-16245

DIČ: 1122490215

IČ DPH: SK1122490215

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1392472000/1111

IBAN: SK4711110000001392472000

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

(ďalej v texte aj „Mgr. Katarína Žiaková“)
Obchodné meno:
Miesto podnikania:
IČO:
Registrácia:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo bankového účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC):
Mgr. Katarína Žiaková
97 701 Bystrá 140
50 533 169
Živnostenský register Okresného úradu Brezno, číslo živnostenského registra: 630-16245
1122490215
SK1122490215
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
1392472000/1111
SK4711110000001392472000
UNCRSKBX
(ďalej v texte aj „Mgr. Katarína Žiaková“)
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.katarinaziak.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
2. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.katarinaziak.sk a zároveň predávajúcim je fyzická osoba – podnikateľ:
Obchodné meno: Mgr. Katarína Žiaková

Miesto podnikania: 97 701 Bystrá 140

IČO: 50 533 169

Registrácia: živnostenský register Okresného úradu Brezno číslo živnostenského registra: 630-16245

DIČ: 1122490215

IČ DPH: SK1122490215

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1392472000/1111

IBAN: SK4711110000001392472000

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

(ďalej v texte aj „Mgr. Katarína Žiaková“)
Obchodné meno:
Miesto podnikania:
IČO:
Registrácia:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo bankového účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC):
Mgr. Katarína Žiaková
97 701 Bystrá 140
50 533 169
Živnostenský register Okresného úradu Brezno, číslo živnostenského registra: 630-16245
1122490215
SK1122490215
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
1392472000/1111
SK4711110000001392472000
UNCRSKBX
3. Adresa prevádzky E-Shopu:

Mgr. Katarína Žiaková
Bystrá 140
97701 Bystrá

4. Meno a priezvisko zodpovednej (kontaktnej) osoby, ktorá vybavuje objednávky kupujúceho:
Mgr. Katarína Žiaková

Telefón: +421911110631

E-mail: info@katarinaziak.sk

5. Otváracie hodiny:
Pondelok 8:00 – 18:00
Utorok 8:00 – 18:00
Streda 8:00 – 18:00
Štvrtok 8:00 – 18:00
Piatok 8:00 – 18:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené
Článok II.
Vymedzenie niektorých pojmov
1. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:
Predávajúcim – fyzická osoba – podnikateľka: Mgr. Katarína Žiaková, miesto podnikania 97 701 Bystrá 140, IČO: 50 533 169, registrácia: živnostenský register Okresného úradu Brezno, číslo živnostenského registra: 630-16245, pričom pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej (kúpnej) zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti;
Kupujúcim – fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba s právnou subjektivitou, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom predávajúceho, pričom pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej (kúpnej) zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;
Elektronickou objednávkou – odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického katalógu sortimentu predávajúceho a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom predávajúceho, pričom sa jedná o objednávku s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru;
E-shop – internetový obchod predávajúceho umiestnený na internetovej stránke www.katarinaziak.sk, umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného predávajúcim na uvedenej stránke.
Článok III.
Objednávanie tovaru
1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej v texte aj „Kúpna zmluva“), dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej v texte aj “elektronická objednávka“) kupujúceho a jeho písomného prijatia zo strany predávajúceho (ďalej v texte aj „potvrdenie elektronickej objednávky“).
2. Elektronickou objednávkou kupujúceho sa rozumie výber konkrétneho tovaru kupujúcim z ponuky predávajúceho uvedenej v elektronickom katalógu sortimentu predávajúceho na stránke www.katarinaziak.sk, a to prostredníctvom tlačidla zobrazujúceho nákupný košík. Podmienkou pre platnosť elektronickej objednávky je o.i. pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov, ktorých vyplnenie je v objednávkovom formulári označené ako povinné.
3. Informáciu o dostupnosti konkrétneho tovaru si kupujúci preverí prostredníctvom nasledovných vysvetliviek zobrazených pri každom konkrétnom tovare:

– je skladom
– tovar na objednávku. Informujte sa o dobe dodania
– nie je skladom – do vypredania zásob

4. Elektronickú objednávku tovaru kupujúci uskutoční tak, že si prostredníctvom ponuky na stránke www.katarinaziak.sk vyberie konkrétny tovar (v prípade, že tovar je ponúkaný v rôznych farebných resp. materiálových vyhotoveniach vyberie farbu/materiál tovaru) vloží požadovaný počet kusov daného tovaru do nákupného košíka, vyplní najmä kontaktné údaje kupujúceho ako objednávateľa (najmä: obchodné meno / meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, IČ pre DPH, kontakt (telefón, e-mail), spôsob dodania a spôsob platby a odošle objednávku. V prípade, ak kupujúci požaduje dodať tovar do iného miesta dodania ako je jeho adresa, je kupujúci povinný v elektronickej objednávke uviesť požadovanú adresu miesta dodania. V prípade, ak kupujúci neuvedie iné miesto dodania, považuje sa za dodaciu adresu, adresa uvedená v rámci kontaktných údajov kupujúceho ako jeho sídlo/bydlisko. V prípade, ak kupujúci požaduje osobný odber tovaru, je kupujúci povinný v elektronickej objednávke vybrať pobočku predávajúceho, v ktorej si tovar prevezme.
5. Elektronická objednávka musí obsahovať tiež vyhlásenie kupujúceho potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí, ako aj vyslovenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Podmienkou uskutočnenia elektronickej objednávky nie je registrácia kupujúceho do systému.
6. V prípade, ak predávajúci potvrdí elektronickú objednávku, kupujúci obdrží spätné potvrdenie o prijatí elektronickej objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v elektronickej objednávke v časti „Kontaktné údaje“. Súčasťou potvrdenia o prijatí elektronickej objednávky je číslo objednávky, ako aj kópia objednávky. Na kupujúcim uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu, v prípade potreby, zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom elektronickej objednávky kupujúceho.
7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia potvrdenia elektronickej objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v elektronickej objednávke v časti „Kontaktné údaje“. Týmto okamihom vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva, na základe ktorej, je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a kupujúci je povinný tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a iné poplatky dohodnuté v kúpne zmluve resp. v týchto VOP.
8. Kupujúci má právo odvolať návrh na uzavretie zmluvy (objednávku) kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho bez udania dôvodu, a to e-mailom na adresu: info@katarinaziak.sk.
9. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku resp. jej časť (odmietnuť návrh na uzavretie kúpnej zmluvy) alebo záväzok resp. jeho časť predávajúceho z už uzavretej kúpnej zmluvy zaniká, ak sa plnenie stane nemožným (predávajúci nie je povinný dodať tovar), a to najmä v týchto prípadoch:
a) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (neúplne resp. chybne vyplnené údaje v objednávke, kupujúci je nedostupný /t.j. napriek pokusu o telefonické spojenie sa s kupujúcim nie je možné tel. skontaktovať a/alebo kupujúci neodpovedá na e-mail a/alebo inak doručovanú písomnosť predávajúceho ani do troch dní od jej doručenia kupujúcemu, a/alebo v prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, atď.);
b) požadovaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila kúpna cena u dodávateľa tovaru. V prípade, ak táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak v prípade, že kupujúci časť alebo celú sumu kúpnej ceny tovaru zaplatil, predávajúci mu uhradenú sumu vráti – prevedie na účet alebo zašle na adresu do 14-tich kalendárnych dní od objednávky.
Článok IV.
Dodanie tovaru
1. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo ním splnomocnenej osobe v mieste dodania.
2. Kupujúci má povinnosť tovar na dohodnutom mieste (dodacej adrese) prevziať. Ak kupujúci nebude schopný prevziať objednaný tovar riadne a včas, je povinný o tejto skutočnosti telefonicky vopred informovať predávajúceho resp. ním určený subjekt, a to bezodkladne po tom, čo sa o nemožnosti prevzatia objednaného tovaru dozvie, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú.
3. Priemerná doba expedície tovaru zo skladu predávajúceho prepravcovi sa pohybuje v rozmedzí 1 – 3 pracovných dní v rámci SR, medzinárodné objednávky 2 – 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, ak je tovar dostupný skladom. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. Doba expedície tovaru na objednávku (t.j. tovar, ktorý nie je skladom) od predávajúceho prepravcovi sa pohybuje v rozmedzí 7 – 21 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Predávajúci je však povinný dodať tovar najneskôr do 30-tich pracovných dní od potvrdenia objednávky kupujúceho, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú v kúpnej zmluve inak (dodacia lehota). V prípade, ak kupujúci zvolí formu zaplatenia kúpnej ceny inú ako formou dobierky (t.j. inou formou ako zaplatenie tovaru pri jeho dodaní), počítajú sa dodacie lehoty od nasledujúceho dňa po pripísaní príslušnej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
4. Objednávky prijaté po 13:00 a cez víkendy a sviatky, budú vybavované až nasledujúci pracovný deň! Pri tovare, ktorý nie je dostupný skladom, Vás upozorníme e-mailom na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.
5. Dodanie tovaru predávajúci uskutočňuje formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, doručeným na adresu uvedenú v elektronickej objednávke ako miesto dodania (dodacia adresa), a to prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby GLS (len v rámci Európskych krajín), alebo prostredníctvom osobného odberu.
5. Dodanie tovaru predávajúci uskutočňuje formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, doručeným na adresu uvedenú v elektronickej objednávke ako miesto dodania (dodacia adresa), a to prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby GLS (len v rámci Európskych krajín), alebo prostredníctvom osobného odberu.

6. Podmienky doručovania jednotlivými poštovými doručovateľmi:

a) Slovenská pošta:

Ceny poštovného platia pre platbu vopred (platba prevodom na bankový účet). V prípade platby na dobierku, je dodanie možné len v rámci Slovenskej a Českej republiky. Všetky poštové zásielky sú zasielané 2x do týždňa.
Ceny poštovného a lehota doručenia do xy pracovných dní od expedovania zásielky poštovým doručovateľom: SLOVENSKO: 4,- €, SVET: 8,- €,
Slovensko: doručenie do 1 – 2 pracovných dní; Česká republika: 3 – 5 pracovných dní; Európske krajiny: 3-5 pracovných dní; Svet: 5 – 14 pracovných dní.

b) Kuriér GLS:

Preprava tovaru len v rámci Európy. Ceny platia pre platbu vopred (platba prevodom na bankový účet), platba na dobierku je možná len pre Slovenskú republiku. Všetky poštové zásielky sú zasielané 2x do týždňa.
Ceny poštovného a lehota doručenia do xy pracovných dní od expedovania zásielky poštovým doručovateľom.

Slovensko: 6,- € doručenie do 1-2 pracovných dní;
Česká republika, Maďarsko: 9,15 €, doručenie do 1-2 pracovných dní;
Chorvátsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko: 12,- €, doručenie do 2-3 pracovných dní;
Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Veľká Británia: 15,50 €, doručenie do 3-4 pracovných dní;
Estónsko, Fínsko, Írsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Vatikán: 23,- €, doručenie do 4-5 pracovných dní.

c) Slovenská pošta – EXPRES KURIÉR 

 

– Preprava tovaru len v rámci Slovenska: 6,- € doručenie do 1-2 pracovných dní.

Pre body 6.a , 6.b , 6.c tohto článku spoločne platí, že v prípade platby na dobierku, je kupujúci okrem ceny poštovného uvedeného v bode 6.a/6.b/6.c povinný navyše zaplatiť predávajúcemu aj poplatok za dobierkovú službu vo výške 1,00 €.

7. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru na mieste skontrolovať stav balenia, či je zásielka nepoškodená a kompletná. Ak je porušená ochranná páska, balenie obsahuje trhliny, deformovaný roh, prerazený kartón alebo iné znaky porušenia, mohlo dôjsť aj k porušeniu doručovaného tovaru. Ak je obal viditeľne poškodený, odporúča sa kupujúcemu zásielku neprebrať a spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Za škody vzniknuté počas prepravy je zodpovedný prepravca. Ak kupujúci tovar prevezme napriek evidentnému poškodeniu obalu, prípadná reklamácia tovaru nebude uznaná.

8. Kupujúci je povinný pri prevzatí objednaného tovaru oznámiť predávajúcemu (prepravcovi) číslo objednávky ako aj preukázať svoju totožnosť, a to za účelom identifikácie kupujúceho a konkrétnej objednávky. V prípade, ak kupujúci splnomocní na prevzatie objednaného tovaru tretiu osobu, tretia osoba je povinná pri prevzatí objednaného tovaru predložiť predávajúcemu (prepravcovi) písomné plnomocenstvo, ktoré oprávňuje tretiu osobu na prevzatie objednaného tovaru.

9. Dodanie tovaru prostredníctvom tzv. osobného odberu predávajúci uskutočňuje odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo ním splnomocnenej osobe v pobočke predávajúceho uvedenej v elektronickej objednávke kupujúceho počas otváracích hodín danej pobočky predávajúceho. Kupujúci je povinný pri prevzatí objednaného tovaru oznámiť predávajúcemu číslo objednávky ako aj preukázať svoju totožnosť, a to za účelom identifikácie kupujúceho a konkrétnej objednávky. V prípade, ak kupujúci splnomocní na prevzatie objednaného tovaru tretiu osobu, tretia osoba je povinná pri prevzatí objednaného tovaru predložiť predávajúcemu písomné plnomocenstvo, ktoré oprávňuje tretiu osobu na prevzatie objednaného tovaru.

10. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme v dodacej lehote a/alebo tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený po uplynutí dodacej lehoty odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné (vo výške …. ,-€) súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

11. Pri dodaní tovaru predávajúci vystaví kupujúcemu dodací list. Každý dodací list musí obsahovať najmä riadne označenie (identifikácia) predávajúceho a kupujúceho; druh (názov) dodaného tovaru; množstvo dodaného tovaru; celková cena dodaného tovaru; dátum dodania tovaru; odtlačok pečiatky a podpis predávajúceho a kupujúceho resp. osôb oprávnených konať za nich s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá dodací list podpisuje; príp. ostatné náležitosti. Ak predávajúci odovzdá kupujúcemu pri dodaní tovaru iba faktúru táto môže v danom prípade nahrádzať dodací list za predpokladu, že je to vo faktúre uvedené. Ak predávajúci odovzdá kupujúcemu pri dodaní tovaru iba pokladničný blok tento danom prípade nahrádzať dodací list. Dodací list ako aj daňový doklad (faktúra alebo pokladničný blok) je potrebné uschovať pre účely prípadnej reklamácie tovaru.
12. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a súčasne zaplatením kúpnej ceny.

Článok V.

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu stanovenú v elektronickom katalógu platnom v deň odoslania objednávky. Dohodnutá kúpna cena zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Kúpne ceny na e-shope platia len pre nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu a nemusia byť totožné s kúpnymi cenami na maloobchodných predajniach Mgr. Kataríny Žiakovej.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu www.katarinaziak.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na už objednaný tovar, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
3. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania a spôsobu platby, ktoré si kupujúci zvolil v objednávacom formulári. (Náklady na prepravu sú špecifikované aj v objednávacom formulári). Balné je zahrnuté v cene prepravy.
4. Kupujúci je oprávnený zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar spôsobom určeným v kúpnej zmluve. Kupujúci si v rámci objednávacieho formulára môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
a) platba na dobierku – ide o platbu v hotovosti pri odovzdaní tovaru kupujúcemu. Možnosť platby na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty je dostupná len pre Slovenskú a Českú republiku. Platba na dobierku v prípade využitia kuriérskej služby GLS, je možná len v rámci SR;
b) pri osobnom odbere – ide o platbu v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty priamo na pokladni predávajúceho;
c) platba prevodom na účet – bezhotovostná platba prevodom na účet predávajúceho. Po potvrdení objednávky, bude kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu zaslaný potvrdzujúci e-mail a príslušné informácie potrebné k platbe. Kupujúci je povinný označiť platbu variabilným symbolom, ktorý je zhodný s číslom objednávky. Tovar bude kupujúcemu odoslaný až po pripísaní príslušnej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

d) platobná brána GoPay – online platba kreditnou alebo debetnou kartou (VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro); cez zabezpečenú platobnú bránu OmniPay; rýchly online prevod prostredníctvom platobnej brány GoPay pre vybrané banky.  Rovnako podporujeme aj platbu cez zabezpečenú platobnú bránu PayPal. 

Článok VI.
Reklamačné podmienky
1. Záruky, reklamácie a vybavovanie sťažností a iných podnetov, sú upravené v samostatnom dokumente označenom ako Reklamačný poriadok.
Článok VII.
Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo kupujúcim určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu.
2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo kupujúcim určenou treťou osobou, s výnimkou dopravcu.
3. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku.
4. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to buď listom zaslaným poštou na adresu miesta podnikania Mgr. Kataríny Žiakovej, so sídlom: Bystrá 140, 97701 Bystrá alebo e-mailom na e-mail-adresu: info@katarinaziak.sk Na tento účel je kupujúci oprávnený použiť nasledovný vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:
5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
6. V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom e-mailu, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy potvrdiť kupujúcemu prijatie odstúpenia od zmluvy, a to na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v odstúpení od zmluvy.
7. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť (doporučene na adresu: Mgr. Katarína Žiaková, Bystrá 140, 97701 Bystrá) alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
8. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, poštovné a iných nákladov a poplatkov (ďalej v texte aj „platby kupujúceho“).
9. Platby kupujúceho je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru (nepoškodeného a nepoužitého tovaru) späť na adresu predávajúceho, a to rovnakým spôsobom vrátenia, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
10. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
12. Kupujúci je povinný zabaliť tovar, ktorý je predmetom odstúpenia, do pôvodného obalu alebo obalu, ktorý je vyhovujúci na to, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu tovaru.
13. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru.
14. Kupujúci nie je oprávnený zaslať tovar (vrátane dokladov k nemu /návod na obsluhu, záručný list a pod./ späť na dobierku, pretože prepravca ho vráti spať odosielateľovi! Kupujúci je povinný spolu s tovarom doručiť predávajúcemu aj:
a) kópiu faktúry/pokladničného bloku (ktorej predmetom bola fakturácia kúpnej ceny tovaru, ktorý kupujúci vracia späť/dodacieho listu;
b) vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy (ak ho kupujúci nezaslal predávajúcemu už skôr).
15. Kupujúci nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, najmä ak:
a) tovar, ktorého sa odstúpenie týka, je poškodený (pričom za poškodenie tovaru zodpovedá kupujúci);
b) kupujúci nie je schopný tovar, ktorého sa odstúpenie týka, vrátiť predávajúcemu kompletný – musí byť vrátený so všetkým, s čím bol doručený;
c) tovar je použitý – nesmú na ňom byť viditeľné známky používania a nosenia. Ak má tovar štítok – nesmie byť prestrihnutý, výrobné číslo nesmie byť poškodené.
16. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť, a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho;
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
f) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u skupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
h) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
17. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Článok VIII.
Ochrana autorského práva
1. Tovar poskytovaný predávajúcim v elektronickom obchode www.katarinaziak.sk, označený ochrannou známkou špecifikovanou v tomto článku, podlieha ochrane autorským právom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a právom priemyselného vlastníctva.
2. Na všetky fotografie a texty uvedené v internetovom obchode www.katarinaziak.sk sa vzťahuje autorské právo. Ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.
3. Ochranná známka Katarina Žiak® je registrovaná ochranná známka Európskej únie a jej použitie je bez súhlasu prísne zakázané. Všetky výrobky (tovar) označené ochrannou známkou sú chránené ochrannou známkou, ktorá zaručuje ich originalitu.
4. Kupujúci nie je oprávnený použiť tovar spôsobom, ktorý by zasahoval do práv duševného vlastníctva predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený najmä, ale nie výlučne:
a) meniť, verejne zobrazovať, rozširovať alebo inak používať tovar;
b) vyhotoviť napodobeninu alebo rozmnoženinu tovaru;
c) ponúkať na predaj alebo iným spôsobom rozširovať napodobeninu alebo rozmnoženinu tovaru;
d) registrovať tovar na akýkoľvek typ priemyselnoprávnej alebo inej ochrany.
5. Neoprávnené zasahovanie do práv duševného vlastníctva k tovaru, je porušením autorského práva, ktoré má za dôsledok občianskoprávnu ako aj trestnoprávnu zodpovednosť. V prípade porušenia práv duševného vlastníctva zo strany kupujúceho, je predávajúci oprávnený domáhať sa ochrany svojich práv duševného vlastníctva a poskytnutia primeraného finančného zadosťučinenia.
Článok IX.
Ochrana osobných údajov
1. Kupujúci prehlasuje, že odoslaním elektronickej objednávky dáva Mgr. Kataríny Žiakovej súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v tejto zmluve v zmysle ust. § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. na účel vyhotovenia kúpnej zmluvy (spracovania osobných údajov v rámci elektronickej objednávky na E-shope predávajúceho) jej evidovania, na účel jej predloženia príslušným orgánom a subjektom, ktoré o nej budú rozhodovať alebo overovať jej údaje. Doba platnosti tohto súhlasu je neobmedzená. Súhlas môže byť odvolaný len v prípade zániku zmluvy inak, ako jej splnením.
Článok X.

Záverečné ustanovenia

1. Súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom ako aj so spracovaním osobných údajov kupujúceho, je vyjadrený odoslaním elektronickej objednávky kupujúceho v rámci E-shopu predávajúceho.
2. Právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR, a to zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 7.12.2016.
5. V prípade, ak sa písomnosť predávajúceho zasielaná kupujúcemu na ním uvedenú adresu vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky predávajúcemu.
6. V prípade akýchkoľvek otázok, sťažnosti, podnetov či nejasností poskytuje predávajúci kupujúcemu nasledovné kontaktné adresy: info@katarinaziak.sk