Reklamačný poriadok
pre kúpnu zmluvu uzatváranú na diaľku
Príloha na stiahnutie: Reklamačný formulár
Obchodné meno: Mgr. Katarína Žiaková

Miesto podnikania: 97 701 Bystrá 140

IČO: 50 533 169

Registrácia: živnostenský register Okresného úradu Brezno číslo živnostenského registra: 630-16245

DIČ: 1122490215

IČ DPH: SK1122490215

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1392472000/1111

IBAN: SK4711110000001392472000

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

(ďalej v texte aj „Mgr. Katarína Žiaková“)
Obchodné meno:
Miesto podnikania:
IČO:
Registrácia:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo bankového účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC):
Mgr. Katarína Žiaková
97 701 Bystrá 140
50 533 169
Živnostenský register Okresného úradu Brezno, číslo živnostenského registra: 630-16245
1122490215
SK1122490215
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
1392472000/1111
SK4711110000001392472000
UNCRSKBX
(ďalej v texte aj „Mgr. Katarína Žiaková“)
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
1. Fyzická osoba – podnikateľka: Mgr. Katarína Žiaková, miesto podnikania 977 01 Bystrá 140, IČO: 50 533 169, registrácia: živnostenský register Okresného úradu Brezno, číslo živnostenského registra: 630-16245, vydáva nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým informuje kupujúceho (spotrebiteľa) o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady výrobku, o vykonávaní záručných opráv vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
2. Uzavretím kúpnej zmluvy medzi Mgr. Katarínou Žiakovou ako predávajúcim, pristupuje kupujúci k všetkým podmienkam uvedeným v tomto reklamačnom poriadku, vyjadruje s nimi súhlas a vôľu byť nimi viazaný. Odkaz na tento reklamačný poriadok je uvedený vo všeobecných obchodných podmienkach prípadne na doklade, ktorý potvrdzuje zaplatenie kúpnej ceny alebo na doklade, ktorým sa potvrdzuje záručná doba výrobku (záručný list).
3. Tento reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady dodaného výrobku. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami právnych predpisov. Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov majú podmienky stanovené v tomto reklamačnom poriadku pred týmito ustanoveniami právnych predpisov prednosť.
4. Podmienky záruky a reklamácie sa riadia kúpnou zmluvou, všeobecnými obchodnými podmienkami, týmto reklamačný poriadkom, návodom na obsluhu výrobku a záručným dokladom. Prípadné odchylné ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve, záručnom doklade alebo návode na obsluhu majú prednosť pred ustanoveniami tohto reklamačného poriadku.
Článok II.
Vymedzenie niektorých pojmov
1. Pre účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie:

Fyzická osoba – podnikateľ: Mgr. Katarína Žiaková: miesto podnikania 97 701 Bystrá 140, IČO: 50 533 169, registrácia: živnostenský register Okresného úradu Brezno, číslo živnostenského registra: 630-16245, DIČ: 1122490215, IČ DPH: SK1122490215

Kupujúcim – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu prostredníctvom e-shopu a na základe predmetnej zmluvy si kúpila výrobok od Mgr. Kataríny Žiakovej v rámci jej predajnej siete, a ktorá má právo uplatňovať nároky z poskytnutej záruky;

Výrobkom – hnuteľná vec, ktorá predstavuje predmet reklamácie, a ktorá bola zakúpená v predajnej sieti Mgr. Kataríny Žiakovej;

Príslušenstvom – zariadenia a ich súčasti, ktoré tvoria odnímateľnú časť výrobku a/alebo slúžia na podporu činnosti a rozšírenie funkcií výrobku;

Autorizovaným servisným strediskom – Mgr. Katarína Žiaková vykonávajúca opravy,  servis výrobkov;

Reklamáciou – uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku;

Vybavením reklamácie – ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie;

Predajnou sieťou Mgr. Kataríny Žiakovej:

 • obchodné priestory Mgr. Kataríny Žiakovej;
 • alternatívny predaj prevádzkovaný Mgr. Katarínou Žiakovou (predaj cez internet, predaj v mieste trvalého pobytu/sídla zákazníka).
Článok III.

Podmienky reklamácie

1. Predmet reklamácie:

1.1 Predmetom reklamačného konania medzi kupujúcim a Mgr. Katarínou Žiakovou môže byť:

 • akýkoľvek výrobok a/alebo jeho príslušenstvo, ktorý kupujúci nadobudol do vlastníctva kúpou od Mgr. Kataríny Žiakovej, v rámci jej predajnej siete;
 • servisné práce vykonané v autorizovanom servisnom stredisku alebo v odbornom servise.

2. Záručný doklad:

2.1 Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný doklad. Neoprávnene prepisovaný, pozmenený alebo neúplný záručný doklad je neplatný. Ak kupujúci záručný doklad predávajúcemu nepredloží, predávajúci nie je povinný prijať výrobok na reklamačné konanie.

2.2 Záručným dokladom je:

 • záručný list, ktorý Mgr. Katarína Žiaková vydá kupujúcemu pri dodaní výrobku alebo vykonaní služby. Platným záručným listom sa rozumie kompletne vyplnený originál tlačiva záručného listu, potvrdený pečiatkou a podpisom kompetentného pracovníka Mgr. Kataríny Žiakovej a dátumom predaja. Každá oprava výrobku vykonaná počas záručnej doby Mgr. Katarínou Žiakovou zaznačená formou zápisu o vykonanej oprave do záručného listu, alebo;
 • pokladničný blok, alebo;
 • faktúra spolu s dodacím listom.

3. Záručná doba:

3.1 Záručnou dobou sa rozumie doba, počas trvania ktorej je za podmienok ustanovených v tomto Reklamačnom poriadku zabezpečený bezplatný servis a oprava výrobku v prípade výskytu vád, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa týchto reklamačných podmienok.

3.2 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku a záručného dokladu kupujúcim.

3.3 Záručná doba neplynie v čase, keď kupujúci nemôže používať prevzatý výrobok pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a pokračuje dňom, kedy predávajúci vyzval kupujúceho na  prevzatie opraveného výrobku.

3.4 Záručná doba trvá, ak nie je v záručnom doklade uvedené inak:

 • 24 (dvadsaťštyri) mesiacov na výrobok , jeho príslušenstvo a súčasti;
 • 3 (tri) mesiace na prácu vykonanú autorizovaným servisným strediskom;
 • 6 (šesť) mesiacov na prácu vykonanú v odbornom servise.

– je skladom
– tovar na objednávku. Informujte sa o dobe dodania
– nie je skladom – do vypredania zásob

4. Rozsah záruky:

4.1 Predávajúci zodpovedá iba za tie vady výrobku, ktoré existovali v momente jeho prevzatia kupujúcim. Zjavné vady, najmä mechanické poškodenie výrobku alebo neúplnosť výrobku, musí kupujúci oznámiť Mgr. Kataríne Žiakovej najneskôr v lehote podľa bodu 5.2. tohto článku. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

4.2 Mgr. Katarína Žiaková poskytuje záruku na akosť, bežnú kvalitu a prevádzkyschopnosť predávaných výrobkov. Za účelom dodržania záručných podmienok je kupujúci povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škode na výrobku, šetrne s výrobkom zaobchádzať a používať ho v takých podmienkach, ktoré nemajú za následok dočasné alebo trvalé kvalitatívne zmeny na vonkajších alebo vnútorných súčastiach výrobku.

4.3 Pre záruku pri šperkoch a obrazoch platia okrem podmienok uvedených v tomto článku aj podmienky uvedené v článku V. a VI. týchto reklamačných podmienok.

4.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady, ak:

 • bola vada spôsobená nevhodným a/alebo nesprávnym užívaním výrobku alebo jeho užívaním v rozpore s návodom na použitie alebo charakterom výrobku, nadmerným zaťažením a/alebo nesprávnym, či nevhodným čistením;
 • vada výrobku vznikla neodbornou montážou alebo inou neoprávnenou, nešetrnou alebo neadekvátnou manipuláciou (nešetrným, nedbalým používaním, prenášaním a odkladaním výrobku);
 • boli na výrobku vykonané úpravy, opravy, výmeny časti výrobku, alebo iné zásahy uskutočnené inou osobou ako autorizovaným servisným strediskom alebo odborným servisom;
 • bol výrobok mechanicky poškodený;
 • bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie;
 • bol výrobok skladovaný alebo používaný v prostredí nevhodnom vzhľadom na charakter výrobku;
 • bol výrobok vystavený vplyvom nepriaznivého počasia (sneh, dážď, slnko a pod.), ak tento nebol priamo výrobcom predurčený na používanie v takomto prostredí;
 • sú vady výrobku prejavom jeho bežného opotrebovania alebo poškodenia;
 • má výrobok odstránené alebo poškodené výrobné číslo, štítok a pod.
 • bola vada spôsobená živelnou pohromou;
 • bola vada spôsobená pripojením na neoriginálne príslušenstvo.

4.5 Mgr. Katarína Žiaková nezodpovedá: 

 • za nedostatočnú kvalitu, spôsobenú neštandardne vykonanou výrobou, montážou alebo úpravou podľa požiadaviek kupujúceho vopred neodporúčaných predávajúcim alebo odborným servisom;
 • za dôsledky zapríčinené želanou (zo strany kupujúceho) neštandardnou úpravou výrobku na rozšírenie možnosti alebo zmenu jeho určeného využitia;
 • za kvalitu spôsobenú neštandardnými doplnkami na „vylepšenie vzhľadu“ výrobku (farebné kryty) alebo iným neoriginálnym príslušenstvom.

   

  Poznámka: Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok. Ak sa preukáže, že reklamovaná vada bola spôsobená kupujúcim poškodením výrobku, jeho nesprávnym používaním, nevhodnou manipuláciou alebo iným porušením záručných podmienok, a kupujúci napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel alebo vedieť mohol, vadu reklamoval, môže Mgr. Katarína Žiaková od kupujúceho požadovať náhradu škody, ktorú tým kupujúci Mgr. Kataríne Žiakovej spôsobil.

5. Nároky z vád výrobku:

5.1 Pri reklamácii výrobku je kupujúci povinný dostatočne špecifikovať vytýkané vady výrobku a uviesť ako sa prejavujú.

5.2 Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku na mieste skontrolovať, či je zásielka nepoškodená a kompletná. Pokiaľ je obal zásielky poškodený, tak je kupujúci na mieste povinný skontrolovať, či nedošlo aj k poškodeniu výrobku v zásielke. Ak je obal a výrobok viditeľne poškodený, kupujúcemu sa odporúča zásielku neprebrať, pretože na poškodenie pri preprave sa záruka nevzťahuje. V prípade, ak je zásielka, ktorej obsahom je výrobok po vizuálnej kontrole nepoškodená, je kupujúci je povinný prezrieť alebo zariadiť prezretie výrobku najneskôr do 24 hodín od prevzatia výrobku.

5.3 Kupujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za vady je dôvodné len za predpokladu, že reklamovaná vada, ktorá bola dôvodom pre uplatnenie tohto práva:

5.3.1 je vadou skutočnou;

5.3.2 vyskytuje sa na zakúpenom výrobku v záručnej dobe;

5.3.3 ide o vadu, za ktorú zodpovedá Mgr. Katarína Žiaková;

5.3.4 kupujúci ju uplatnil u predávajúceho bez zbytočného odkladu, po tom, ako kupujúci vady zistil alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mal zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť pri prevzatí výrobku.

5.4 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Pojem „včasného“ odstránenia vady je potrebné vykladať podľa okolností každého prípadu, s prihliadnutím k povahe vadného výrobku a náročnosti odstránenia vady.

5.5Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný výrobok za výrobok bez vád, alebo ak sa vada týka len súčasti výrobku, výmenu súčasti, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.6 Kupujúci má právo na výmenu výrobku alebo má právo od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak ide o vadu:

 • ktorú nemožno odstrániť (objektívne nie je možné odstrániť prejavy vady výrobku) a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať ako výrobok bez vady;
 • síce odstrániteľnú, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať (za opätovný výskyt vady po oprave sa považuje výskyt tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách; väčším počtom vád sa rozumie súčasný výskyt aspoň troch vád výrobku).

5.7 Kupujúci má právo na výmenu výrobku za výrobok rovnakej značky, rovnakého typu, prevedenia a pod. Predávajúci je oprávnený vymeniť vadný výrobok za bezvadný výrobok inej značky obdobných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov v prípade, ak sa výrobok rovnakej značky prestal vyrábať alebo došlo k podstatnému zvýšeniu jeho ceny zo strany dodávateľa predávajúceho.

5.8 Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny výrobku, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, avšak táto vada nebráni riadnemu užívaniu výrobku.

5.9 Ak výrobok predávaný za nižšiu kúpnu cenu alebo použitý výrobok má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu výrobku právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny výrobku.

5.10 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Mgr. Kataríny Žiakovej, u ktorej bola vec kúpená. Ak je však v záručnom doklade uvedený iný podnikateľ (odborný servis) určený Mgr. Katarínou Žiakovou na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u odborného servisu určeného na vykonanie záručnej opravy. Odborný servis môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie.

5.11 Odborný servis určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim, inak v lehote určenej podľa týchto reklamačných podmienok.

5.12 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú uplynutím záručnej doby. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli.

5.13 Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že vada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa vada na výrobku neprejaví, je kupujúci povinný zaplatiť Mgr. Kataríne Žiakovej náklady spojené s testovaním a manipuláciou. Výrobok bude kupujúcemu vrátený až po uhradení týchto nákladov.

5.14 Predávajúci kupujúceho vhodným spôsobom vyzve na prevzatie opraveného výrobku. S výrobkami, ktoré nebudú včas vyzdvihnuté, bude naložené v súlade s § 656 Občianskeho zákonníka.

Článok IV.

Postup uplatnenia reklamácie

1. Miestom reklamácie je miesto podnikania Mgr. Kataríny Žiakovej alebo niektorý z obchodných priestorov Mgr. Kataríny Žiakovej uvedených v záverečných ustanoveniach (ďalej v texte aj „obchodný priestor“). Reklamáciu je možné uplatniť aj prostredníctvom e-mailu na adresu: info@katarinaziak.sk

2. Pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady musí kupujúci predložiť predávajúcemu:

 • vadný výrobok spolu so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom v jeho originálnom obale alebo v obale, ktorý je vyhovujúci na to, aby pri preprave výrobku nedošlo k jeho poškodeniu;
 • záručný doklad;
 • doklad o zaplatení kúpnej ceny.

3. V prípade, ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka). Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok V.
Osobitné ustanovenia /Záruka pri obrazoch/
1. Grafické obrazy s paspartou po zarámovaní nevyžadujú žiadne ošetrovanie ani lakovanie. Čistenie obrazu je možné len jeho utretím suchou mäkkou a čistou handričkou určenou na utieranie prachu. Neodporúča sa obrazy vyberať z pasparty a rámu. Ak je obraz vybraný zo svojho originálneho obalu (pasparty/rámu ktoré sú súčasťou výrobku) a je s ním neodborne manipulované, jeho reklamácia už nie je možná.
Článok VI.
Osobitné ustanovenia /Záruka pri šperkoch/
1. Šperk má charakter spotrebného materiálu, má svoju dobu prevádzkyschopnosti a životnosti, ktoré sú závislé najmä na spôsobe jeho používania a zaobchádzania, podmienkach, ktorým je vystavený a pod.
2. Šperky vyžadujú, zo strany kupujúceho, zvlášť dôslednú starostlivosť a zaobchádzanie, podľa predpísaných odporúčaní uvedených v príslušných kapitolách návodu na obsluhu, ktorý tvorí súčasť balenia šperku.
3. Okrem prípadov predstavujúcich výluku zo záruky uvedených v článku III. tohto reklamačného poriadku, v prípade šperkov sa záruka nevzťahuje ani na: poškriabanie povrchu, vypadnutie kamienkov, poškodenie zapínania v dôsledku neopatrnej manipulácie, roztrhnutie/zlomenie šperku, zošúchanie pozlátenia, mechanického poškodenia, poškodenia vzniknuté nárazmi, chemikáliami alebo kozmetikou. V týchto prípadoch reklamácia nebude uznaná.
4. Ak nie je v návode na obsluhu výrobku uvedené niečo iné, platí, že v prípade, ak výrobok má použitú povrchovú úpravu alebo je vyrobený z viacerých častí, prípadne kombinovaný s kamienkami, polodrahokamami alebo textilnými materiálmi, je potrebné tento výrobok chrániť pred mechanickým poškodením a nesmie prísť do styku s vodou, čistiacimi prostriedkami alebo chemikáliami. Ak dôjde k poškodeniu povrchovej úpravy nesprávnym používaním, nebude takáto reklamácia uznaná.
5. Ak nie je v návode na obsluhu výrobku uvedené niečo iné, platí, že prípade, ak je potrebné šperk vyčistiť, je možné šperk opláchnuť v čistej alebo mydlovej vode, ktorá má letnú teplotu: max. 40 °C. Pozlátené šperky je možné ošetrovať len opláchnutím v čistej vode. Šperky kombinované s inými materiálmi (nalepené kamienky, textilné materiály, sklenené koráliky, polodrahokamy) a šperky s farebnou povrchovou úpravou je možné ošetrovať len s použitím suchej a mäkkej handričky.
Článok VII.
Nezáručná oprava
1. Nezáručná oprava:

1.1 Ak sa na vadu výrobku nevzťahuje záruka, kupujúci si môže v obchodnom priestore Mgr. Kataríny Žiakovej alebo e-mailom na adrese: info@katarinaziak.sk dohodnúť podmienky nezáručnej opravy, cenu opravy a termín prevzatia opraveného výrobku (zmluva o oprave veci). Ak sa počas opravy vyskytnú také okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na dohodnuté podmienky opravy, zvýšenie ceny opravy alebo predĺženie dohodnutej doby opravy, Mgr. Katarína Žiaková o týchto okolnostiach vhodným spôsobom kupujúceho informuje a vyžiada si jeho súhlas so zmenenými podmienkami opravy. Ak sa Mgr. Katarína Žiaková nedohodne s kupujúcim na zmenených podmienkach, Zmluva o oprave veci zaniká a kupujúci je povinný vyzdvihnúť si výrobok a zaplatiť Mgr. Kataríne Žiakovej cenu za už vykonané práce a náhradu vzniknutých nákladov.

1.2 Pri odovzdaní výrobku na opravu Mgr. Kataríne Žiakovej dohodne s kupujúcim termín na vyzdvihnutie opraveného výrobku. S výrobkami, ktoré nebudú včas vyzdvihnuté, bude naložené v súlade s ust. § 656 Občianskeho zákonníka.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Súhlas s týmto reklamačným poriadkom, je vyjadrený odoslaním elektronickej objednávky kupujúceho v rámci E-shopu predávajúceho.
2. Právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR, a to zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a môže byť zmenený iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
4. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 7.12.2016.
5. V prípade, ak sa písomnosť predávajúceho zasielaná kupujúcemu na ním uvedenú adresu vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky predávajúcemu.
6. Zoznam obchodných priestorov (prevádzkarní) Mgr. Kataríny Žiakovej: Bystrá 140, 97701 Bystrá, tel: +421911110631